Vanemõpetajad Anni Haandi ja Laura-Liisa Perova

Kategooriad

21. sajandi muutuv kool, elukestev õpe ja pidev arenguvajadus on oma väljakutsetega osa tänase ja tulevase õpetaja igapäevaelust. Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks on loodud kutsestandardid. Meil on rõõm teatada, et Eesti Õpetajate Liit väljastas kahele meie kooli õpetajale vanemõpetaja kutse.

Palju õnne, Anni Haandi ja Laura-Liisa Perova!

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Saaremaa Gümnaasiumi pere peab oluliseks õpetaja professionaalse arengu toetamist ja eneseanalüüsi, mida soodustab õpetaja kutse taotlemisprotsess. 

Annile omistati vanemõpetaja kutse tase 7 koos valitava kompetentsiga metoodika ja õpivara arendamine. Tema tegevuse kirjeldamiseks on öeldud järgmist: „Anni on särav ning innukas noor õpetaja, keda on tunnustanud nii kolleegid kui õpilased toetava ja inspireeriva õpetaja ning inimesena. Õpetaja, kes on valmis vastu võtma väljakutseid ja ennast arendama, et õpilasi kaasata ja nende isiksuslikku arengut toetada. Metoodilise materjali loomine on ülikooliõpinutega seonduvalt bakalaureuse ja magistritöö teemast välja kasvanud metoodiline materjal. Ta on panustanud õpetajaametis õppeprotsessi tõhustamise eesmärgil uute võimaluste otsimisele ja jaganud oma häid praktikaid kolleegidega organisatsioonis ja piirkondlikult.“ 

Laura-Liisale omistati vanemõpetaja kutse tase 7 koos valitavate kompetentsidega juhtimine, õpetajate juhendamine ja hariduslike erivajadustega õppija toetamine. Tema tegevuse kirjeldamiseks on öeldud järgmist: „Laura-Liisa tugevusteks on oskus lõimida eesti keele ning kirjanduse õppimist teiste ainete õppimise ja ühiskonnas toimuvate sündmustega. Õpetaja mõtestab oma pedagoogilist tegevust ja läheneb õpetamisprotsessile innovaatiliselt. Ta on kaasav ning toetav juht oma kollektiivis, innustades oma kolleege koostööle toetamaks organisatsiooni arendustööd. Taotleja tähtsustab õppejuhi rollis õpetaja arengu toetamist ja õpetaja heaolu töökeskkonnas. Tunnustada tuleb õpetaja oskust märgata tuge vajavat õpilast.“ 

Lugege lisaks siit: http://www.opetajateliit.ee/?page_id=2423.