Vastuvõtt 10. klassi 2021/22 õa

  • Avalduste esitamine Saaremaa Gümnaasiumisse kandideerimiseks toimub 1. märtsist 1. aprillini 2021.a veebikeskkonnas Sisseastumine (www.sisseastumine.ee/saaremaa).

Registreerimisel esitatakse hinnetelehe väljavõte ja motivatsioonikiri. Kandideerimise eelduseks on positiivsed õpitulemused.

  • Vestlused õpilastega algavad 24. maist vastavalt kokkulepitud graafikule.

Vestlusel analüüsib õpilane enda tugevusi ja nõrkusi motivatsioonikirja abil. Õpilane on valmis vastama silmaringi puudutavatele küsimustele ning on valmis ühele küsimusele vastama ka inglise keeles. Vestlusel hinnatakse õpilase motivatsiooni, üldteadmisi ja inglise keele suhtlusoskust. Õpilasele tutvustatakse kooli õppekorraldust.

  • Täiendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 25. juuni. Kui õppija õppeedukus on pärast vestlust oluliselt langenud, siis võib õpilase kutsuda ka täiendavale vestlusele.
  • Suunamoodulite valimine toimub septembri jooksul pärast põhjalikumat tutvustust koolis.

Täiendav info kooli Facebooki lehelt või  info@saaremaa.edu.ee.


Vastuvõtt 11. ja 12. klassi 2021/22 õa

Avalduste esitamine 11. ja 12. klassi astumiseks algab 2021. veebruaris.

KG ja SÜG-i 10. ja 11. klasside õpilased võetakse Saaremaa Gümnaasiumisse isikliku avalduse alusel. Vastuvõtmise eelduseks on otsus järgmisse klassi üleviimise kohta senises kodukoolis.

Kõigi sisseastujatega toimuvad vestlused vastavalt kokkulepitud graafikule.

11. ja 12. klassi õpilaste suuna- ja valikkursuste õppeplaani täiendamine ja kohandamine toimub septembri jooksul.

Tutvumisvestlusele registreerimiseks kirjuta info@saaremaa.edu.ee ja teemaks märgi “Tutvumisvestlus”.


Sügisel alustavas Saaremaa Gümnaasiumis on lisaks riiklikele ja kooli kohustuslikele kursustele ka moodul- ja valikkursused. 

Õpilasel on võimalik kolme õppeaasta jooksul igal aastal ühe korra suunamoodulit valida. Iga õppeaasta suunamoodul koosneb kolmest kursusest. Kokku läbitakse kolme aasta jooksul üheksa kursust. Õpilane võib valida igal aastal sama suunamooduli, aga võib seda ka vahetada. Suunamoodulite süsteem suurendab õpilase valikuvabadust oma õpitee planeerimisel. 

Suunamoodulite kirjeldused

Inimene ja õigus

jagatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi inimese õigustest virtuaalses maailmas, juriidilistest kokkulepetest ning õiguslikest tugisüsteemidest. 

Keskkond ja meri

jagatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ja kestliku arengu tagamiseks.  

Kommunikatsioon

jagatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi inimese harjumustest meediatarbijana, teadlikust meediatarbimisest ning selge sõnumi loomisest. 

Riik ja turvalisus

jagatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi riigikaitsest, liikumisest ja siseturvalisusest. 

Ruum ja disain

jagatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arhitektuurist, elukeskkonna planeerimisest ja kasutajakesksest lähenemisest disainile. 

Tuleviku tehnoloogiad

jagatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi informaatikast, robootikast ja tehnoloogia eetikast.